Instrumenty finansowe.

październik 27, 2017

Na rynku finansowym działają tak zwane instrumenty finansowe. Bez rynku finansowego gospodarka nie ma najmniejszych szans, aby działać w pełni sprawny sposób. Posługiwanie się instrumentami finansowymi jest niezbędne, aby wolny rynek mógł poprawnie funkcjonować. Można śmiało stwierdzić, że instrumenty finansowe są substytutem pieniądza. W ustawie o rachunkowości wskazano, że instrumenty finansowe są pewnego rodzaju kontraktem jaki zachodzi pomiędzy dwiema stronami. Z jednej strony mamy do czynienia z aktywami finansowymi zaś z drugiej mowa o zobowiązaniach finansowych.

W Polsce pojęcie instrumentów finansowych określają dwie ustawy: Ustawa o rachunkowości i Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi. Według definicji w ustawie o rachunkowości, instrumenty finansowe są kontraktami, na mocy której jedna strona ma aktywa finansowe, a u drugiej powstają zobowiązania finansowe. Aktywa finansowe są aktywami pieniężnymi i instrumentami kapitałowymi jakie posiada dana jednostka gospodarcza. Aktywa finansowe można podzielić na instrumenty kapitałowe i aktywa pieniężne. W przypadku tych ostatnich są one aktywami w formie krajowej waluty, w formie waluty obcej lub w formie dewiz. Zobowiązania finansowe są zdarzeniem gospodarczym, jakie zmusza do wydania aktywów finansowych na warunkach, które nie są korzystne. W rozumieniu kapitałowym instrumentów finansowych zalicza się do nich papiery wartościowe i kilka innych rzeczy takich jak instrumenty rynku pieniężnego, czy też prawa majątkowe.

Instrumenty finansowe można podzielić na trzy zasadnicze grupy. Wyróżniamy instrumenty pierwotne, instrumenty pochodne oraz instrumenty kapitałów. Instrumenty pierwotne to między innymi akcje, obligacje, pożyczki oraz wszelkiego rodzaju umowy sprzedaży. Mają one zarówno charakter pieniężny jak i niepieniężny. Charakteryzuje je przede wszystkim to, że mają one z góry określoną wartość. Są one najstarszym instrumentem finansowym. Instrumenty pochodne znane są również jako derywatywy. Są one zależne od wartości instrumentów bazowych. Instrumenty pochodne rozliczane są w przyszłości i nie jest wymagana inwestycja początkowa. Do instrumentów pochodnych zalicza się kontrakty forward, kontrakty futures, swapy, warranty, jak również prawo poboru. Instrumenty złożone natomiast są kombinacją dwóch wyżej wymienionych grup. W ich skład wchodzi zobowiązanie finansowe oraz instrument kapitałowy. Można wyróżnić dwa rodzaje instrumentów złożonych. Pierwsze składają się z dwóch instrumentów pierwotnych, zaś drugie z instrumentu pierwotnego i instrumentu pochodnego.